اتاق فکر

ايده هاي نوآورانه و خلاق مغز يک برنامه ارتباطي و تبليغاتي محسوب مي شوند. در مرکز مستندسازي دانش و صنعت ايران اين ايده ها طي يک فرآيند خلاقانه و در اتاق فکر توسعه پيدا مي کنند. افراد اين اتاق ترکيبي از نويسندگان، محققان، کارگردانانف متخصصان صنعت و هنرمندان جوان و خلاق مي باشد. 

برخي از خدمات اتاق فکر عبارتند از:

ارائه ايده هاي اصلي

انتخاب شعار

سناريو نويسي

تعريف کاراکترها

اعضای اتاق فکر

تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
جلسه با دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی